+210 6144523

Χαρακτηριστικά Λογισμικού

Διαχείριση παραγωγής

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Διεργασίες
Μηχανές
Ροές παραγωγής
Οικογένειες ειδών
Δυναμικές κατηγορίες ιδιοτήτων ειδών
Συνταγές παραγωγής (BOM)
Κατασκευαστικά σχέδια ειδών
Εντολές παραγωγής, συναρμολόγησης, φόρτωσης
Οθόνες χειριστών για καταχώρηση δεδομένων
Εισαγωγή δεδομένων παραγωγής με barcode
Λίστες picking
Απολογισμός παραγωγής
Δυναμική αναφορά εντολών
Φόρτος μηχανών
Εκκρεμότητες προγραμματισμού παραγωγής
Εκκρεμότητες παραγωγής
Εκκρεμότητες φορτώσεων
Εικόνα έργων
Παρακολούθηση φορτώσεων
Δείκτης παραγωγικότητας (OEE)
Ποιοτικές μετρήσεις​
Ανάλυση καθυστερήσεων
Χάρτης διεργασιών (Process map)

Προγραμματισμός

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Ώρες και ημέρες εργασίας
Βάρδιες
Διαθεσιμότητα
Ιεράρχηση Εντολών παραγωγής
Παρακολούθηση στόχου
Παρακολούθηση συμφωνημένων παραδόσεων
Πλάνο δυναμικότητας
Ανάγκες υλικών

Διαχείριση αποθήκης

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Εντολές αποθήκης
Κινήσεις αποθήκης
Υπόλοιπα ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο
Αγορές
Αναλώσεις
Απογραφές – διορθώσεις αποθεμάτων
Αποστολές ειδών για επεξεργασία σε τρίτους
Επιστροφές
Ιχνηλασιμότητα
Παρακολούθηση παρτίδων
Παρακολούθηση σειριακών αριθμών

Διαχείριση πωλήσεων

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Συναλλασσόμενοι (πελάτες - προμηθευτές)
Κατηγορίες και είδη έργων
Έργα
Προσφορές
Παραγγελίες
Διαχείριση χρόνου (timesheet)

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Έκδοση παραστατικών
Μετασχηματισμός δελτίων σε τιμολόγια
Εισπράξεις
Υπόλοιπα πελατών​
Ενηλικίωση υπολοίπων
Δείκτης ημερών αποπληρωμής
Ταμείο
Δυναμικές αναφορές πωλήσεων

Διοικητική πληροφόρηση

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Dashboard εταιρικής πληροφόρησης
Επισκόπηση δεδομένων έργου
Εικόνα παραγγελιών
Επισκόπηση δεδομένων εντολής

Extra

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Αυτόματες ενημερώσεις χρηστών
Μηνύματα μεταξύ των χρηστών
Υπενθυμίσεις
Μαζικές ενημερώσεις δεδομένων
Online εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής​

Ασφάλεια

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Ασφαλής σύνδεση (login) ανά χρήστη
Δυνατότητα αλλαγής κωδικού χρήστη
Διαχείριση ομάδων δικαιωμάτων
Διαχείριση επίπεδου πρόσβασης
Διαχείριση βασικών επιλογών χρηστών
Καταγραφή ιστορικού συνδέσεων
Καταγραφή ιστορικού ενεργειών
Καταγραφή χρήσης φορμών
Στατιστικά χρηστών

Παραμετροποίηση

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών εταιρειών
Πολύγλωσσο
Διαχείριση μενού επιλογών
Ρυθμίσεις ανά χρήστη
Συντομεύσεις ανά χρήστη
Προσαρμοσμένες εκτυπώσεις

Διεπαφές

Lean Factory
Production
Lean Factory
Production Plus
Lean Factory
Enterprise
Μαζική εισαγωγή από αρχεία excel
Online διασύνδεση με όλα τα γνωστά ERP

LEAN FACTORY

Ένα καινοτόμο λογισμικό διαχείρισης της παραγωγής που υποστηρίζει την εφαρμογή της λιτής μεθοδολογίας και βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας.