Search
Close this search box.

+210 6144523

LEAN

Η σύγχρονη προσέγγιση σχεδιασμού και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας

Γιατί Λιτή Παραγωγή;​

εφαρμογή lean - Business Elements

Τι είναι η Λιτή Παραγωγή

λιτή παραγωγή - μείωση σπατάλης - Business Elements

Πρόκειται για μια διεθνώς δοκιμασμένη προσέγγιση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης στις διεργασίες παραγωγής. Έχοντας μελετήσει τις αρχές της λιτής φιλοσοφίας, η BUSINESS ELEMENTS προτείνει ένα καινοτόμο σκεπτικό ανασχεδιασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με κεντρικούς άξονες:

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές , η λιτή παραγωγή μπορεί να μειώσει:

0 %
τις μη προστιθέμενης αξίας διαδικασίες
0 %
τα αποθέματα
0 %
τον χρόνο διέλευσης (lead time)
0 %
τον χρόνο συντήρησης
0 %
το σταμάτημα των μηχανών
0 %
τους απαιτούμενους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης
0 %
το κόστος πωληθέντων
0 %
τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης

Επομένως, μπορεί να αυξήσει:

0 %
την παραγωγικότητα

(πηγή MANUFACTURING ADVISORY SERVICE, UK)

Πώς θα εξαλείψουμε τη σπατάλη

Οι βασικοί άξονες δράσης για την καταπολέμηση της σπατάλης, όπως αυτή ορίζεται με τους όρους της λιτής μεθοδολογίας, παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί.

Η δημιουργία ροής

Συνεχής ροή

  • Δημιουργία γραμμών παραγωγής
  • Ροή χωρίς διακοπές, αναμονές και σταματήματα, με εξισορρόπηση της δυναμικότητας των πόρων

Σύστημα παραγωγής Pull

  • Στοχεύουμε στο να παράγουμε μόνο αυτά που ζητούνται όταν ζητούνται

Η μάχη με τις απώλειες

Διαχωρισμος «αξίας» - «απωλειών»

  • Αναγνωρίζουμε τι προσθέτει “αξία” στο προϊόν και τι όχι

Καταγραφή του «ρεύματος αξίας»

  • Εντοπίζουμε τα βήματα που προσθέτουν αξία και περιορίζουμε εκείνα που δεν προσθέτουν

Συνεχής βελτίωση

Συνεχής βελτίωση

  • Συνεχής προσπάθεια για τελειότητα, μειώνοντας διαρκώς τις απώλειες
  • Η συμμετοχή των εργαζομένων θεωρείται απαραίτητη

Εργαλεία / Τεχνικές

Η BUSINESS ELEMENTS επιλέγει, προσαρμόζει και εφαρμόζει τα κατάλληλα εργαλεία/ τεχνικές και προσφέρει λύσεις που οδηγούν στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μιας μονάδας.

Overall Equipment Efficiency, OEE

Μετράμε την παραγωγικότητα

Ο δείκτης OEE, αποτελεί τον κεντρικό δείκτη για την μέτρηση της παραγωγικότητας. Στον δείκτη αυτό αποτυπώνονται τρεις συνιστώσες:

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε συστήματα μέτρησης, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα σημείο αναφοράς και ένα μέσο για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την εξάλειψη της σπατάλης από τη διαδικασία παραγωγής.

Οργανώνουμε δράσεις για την συστηματική αξιολόγηση της εξέλιξης του OEE και τον προγραμματισμό ενεργειών βελτίωσης.

Value Stream Map (VSM)

Αποκαλύπτουμε τα περιθώρια βελτίωσης

Η απεικόνιση του ρεύματος ροής αξίας (Value Stream Mapping, VSM), αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία αποτύπωσης των απωλειών και προσδιορισμού των περιθωρίων βελτίωσης. Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μακροσκοπική χαρτογράφηση της ροής των υλικών και των πληροφοριών που απαιτούνται στην αλυσίδα παραγωγής ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας.

Με την απεικόνιση VSM , εμφανίζουμε με ποσοτικά μεγέθη την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση των διεργασιών και αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες για βελτίωση.

Flow

Σχεδιάζουμε γραμμές παραγωγής

Κεντρικό συστατικό της λιτής θεώρησης είναι η ροή. Η Λιτή Παραγωγή προτείνει, έναντι του παραδοσιακού τρόπου, ένα ευέλικτο σύστημα έλξης, όπου η ζήτηση καθορίζει απευθείας τις παραγόμενες ποσότητες. Οι διεργασίες εκτελούνται σε συνεχή ροή, χωρίς διακοπές ή αναμονή, μέσα από την εξισορρόπηση του ρυθμού εκτέλεσης των διεργασιών. Η λιτή θεώρηση προωθεί την απλούστευση των συστημάτων προγραμματισμού με οπτική ειδοποίηση των φορέων που «τρέχουν» τις διεργασίες, για να εξασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος της ροής.

Μετατρέπουμε ένα κλασσικό εργοστάσιο σε λιτό εργοστάσιο (lean transformation), μέσα από μια επαναστατική διαφοροποίηση του τρόπου λειτουργίας του. Απαραίτητα βήματα για αυτή τη μετατροπή είναι:

SMED

Μειώνουμε τον χρόνο προετοιμασίας των μηχανών (setup)

Εφαρμόζουμε την τεχνική SMED, που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του χρόνου προετοιμασίας των μηχανών (setup time), μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες όπως:

Υλοποιούμε δράσεις SMED με εργαστήρια (workshops), στα οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και πετυχαίνουμε βελτίωση στους χρόνους αλλαγής στα επίπεδα του 40%.

5s

Οργανώνουμε τον χώρο εργασίας

Χρησιμοποιούμε την τεχνική 5s, για να περιορίσουμε την σπατάλη μέσα από την αναδιοργάνωση, την καθαριότητα και την τυποποίηση του χώρου εργασίας ή αποθήκευσης, με τις ακόλουθες ενέργειες:

Υλοποιούμε δράσεις 5s με εργαστήρια (workshops) στα οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και διαμορφώνουμε οργανωμένους χώρους εργασίας που επιτυγχάνουν πιο ασφαλή, αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία.

Total Productive Maintenance, TPM

Εφαρμόζουμε lean τεχνικές στην συντήρηση

Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση για τη συντήρηση, που επικεντρώνεται στην ενεργητική και προληπτική συντήρηση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο λειτουργικός χρόνος του εξοπλισμού. Υλοποιείται μέσα από 8 άξονες δράσεων, γνωστούς ως πυλώνες του TPM.

Προκειμένου να εφαρμόσουμε τεχνικές TPM, δίνουμε έμφαση στην ενδυνάμωση των φορέων που συμβάλλουν στη διατήρηση του εξοπλισμού τους, καταργώντας τη διακριτή γραμμή μεταξύ συντήρησης και παραγωγής. Δημιουργούμε την αίσθηση της ευθύνης για τον εξοπλισμό και ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των εργαζομένων.

kaizen

Προωθούμε την συνεχή βελτίωση

Η λέξη kaizen προέρχεται από τις γιαπωνέζικες λέξεις kai, που σημαίνει «αλλαγή» και zen, που σημαίνει «προς το καλύτερο».

Διαμορφώνουμε έναν νέο τρόπο σκέψης στους εργαζόμενους, με εστίαση στην συνεχή βελτίωση. Επιδίωξή μας είναι οι εργαζόμενοι να συνεργάζονται ενεργά για την επίτευξη βελτιώσεων στην παραγωγική διαδικασία, μέσα από μια διαδικασία μικρών καθημερινών προτάσεων μείωσης κάθε μορφής σπατάλης.

Six Sigma, 6σ

Υλοποιούμε έργα 6σ

Πρόκειται για μια διεθνή μεθοδολογία, βασισμένη στη μέτρηση και στη στατιστική επεξεργασία δεδομένων για τη στοχοποιημένη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση της απόκλισης σε μια διεργασία που παράγει ή σχεδιάζεται να παράγει ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια συναλλαγή. Σε αντίθεση με τις μεθοδολογίες ελέγχου ποιότητας, που έχουν εστιαστεί στην ανίχνευση και διόρθωση προβλημάτων σε διάφορα στάδια εκτέλεσης μιας διεργασίας, το Six Sigma αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για την επαναδημιουργία της διαδικασίας, έτσι ώστε οι ατέλειες και τα λάθη να μην προκύπτουν.

Η μεθοδολογία Six Sigma ανάγεται στην υλοποίηση πέντε βημάτων που περιγράφονται διεθνώς συντομογραφικά με τον όρο DMAIC:

Η BUSINESS ELEMENTS εφαρμόζει την μελέτη 6σ προκειμένου να περιορίσει τις αποκλίσεις σε μεγέθη με σημαντική ευαισθησία, όπως ποιοτικά αποτελέσματα ή διεργασίες που επιβάλλεται να έχουν χαμηλό περιθώριο λάθους (π.χ. στο πεδίο της υγείας).

Άλλες Υπηρεσίες

Business Consulting

Καινοτόμες λύσεις για την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών.