Search
Close this search box.

+210 6144523

BUSINESS CONSULTING

Καινοτόμες λύσεις για την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών

Operational Excellence, OpEx

Επιχειρηματική αριστεία: ανάπτυξη στρατηγικής, βελτίωση απόδοσης και αριστεία διεργασιών

Η επιχειρησιακή αριστεία είναι ένας τρόπος σκέψης που περιλαμβάνει αρχές και εργαλεία για τη δημιουργία μιας κουλτούρας αριστείας μέσα σε έναν οργανισμό, έτσι ώστε κάθε μέλος του να μπορεί να δει την προστιθέμενη αξία της εργασίας του προς τον πελάτη. Χρησιμοποιεί τα εργαλεία προηγούμενων μεθοδολογιών συνεχούς βελτίωσης, όπως Lean, Kaizen και Six sigma, ενώ παράλληλα εγκαθιδρύει δείκτες μέτρησης (Key Performance Indicators, KPIs) μέσω της ανάλυσης δεδομένων (Data analytics).

Η BUSINESS ELEMENTS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διάχυση της κουλτούρας επιχειρησιακής αριστείας και εφαρμογής προγραμμάτων OpEx, με στόχους:

Business Process Reengineering

Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές ανάλυσης και ανασχεδιασμού των διεργασιών. Πυρήνας της μεθοδολογίας που ακολουθούμε είναι η αποδόμηση των διαδικασιών σε λειτουργίες (activities) και η αποτύπωσή τους με τη μορφή διαγραμμάτων ροής (flowcharts). Δημιουργούμε το συνολικό μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας (Business Process Model), πάνω στο οποίο μελετάμε τρόπους βελτίωσης. Χρησιμοποιούμε μια επιπλέον πρακτική αξιολόγησης των περιθωρίων βελτίωσης μιας διεργασίας, με τον διαχωρισμό των λειτουργιών της σε προστιθέμενης αξίας (value adding) και μη προστιθέμενης αξίας λειτουργίες (non value adding). Με τον τρόπο αυτό σας βοηθάμε να περιορίσετε τις λειτουργίες που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρησή σας.
Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων - Business Elements
εγκατάσταση ERP συστήματος από την Business Elements

ERP Project Management

Διαχείριση έργου εγκατάστασης ERP συστήματος

Η ομαλή εγκατάσταση ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, καθώς επιφέρει ουσιαστικά αλλαγή νοοτροπίας και αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και αποτελεί μετάβαση σε έναν καινούριο τρόπο δουλειάς. Η BUSINESS ELEMENTS παρεμβάλλεται μεταξύ πελάτη και προμηθευτή λογισμικού, από την πλευρά του πελάτη. 

Συγκεκριμένα:

Ευθύνη μας είναι, με την μεθοδική διαχείριση του έργου:

Reporting

Πολυδιάστατες αναφορές

H BUSINESS ELEMENTS αξιοποιεί τα πλέον σύγχρονα εργαλεία (QLIKVIEW, POWER BI,…) και χτίζει επικοινωνίες μεταξύ μηχανογραφικών συστημάτων. Δημιουργούμε πολυδιάστατες αναφορές, δηλαδή αναφορές στις οποίες ο τελικός χρήστης μπορεί με εύκολο τρόπο να εναλλάσσει τη μορφή απεικόνισης των δεδομένων. 

Με τις πολυδιάστατες αναφορές:

Η BUSINESS ELEMENTS, αναλύει για εσάς τα δεδομένα και σας δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσετε την πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων και στρατηγικών επιλογών.
reporting business consulting - Business Elements
software - Business consulting - Business Elements

Software

Ανάλυση, Προδιαγραφή, Σχεδιασμός, Υλοποίηση λογισμικού

Στην πορεία της αναδιοργάνωσης αναδεικνύεται συχνά η ανάγκη υποστήριξης κάποιων εκ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με εξειδικευμένες μηχανογραφικές εφαρμογές, οι οποίες μπορεί είτε να αποτελούν αυτόνομα συστήματα είτε να επικοινωνούν και να συνδυάζονται με ERP συστήματα. Αναλαμβάνουμε κατά περίπτωση:

Costing

Απολογιστικό κόστος, Activity Based Costing, πρότυπο κόστος, προϋπολογιστικό κόστος

Οι περισσότερο αντιπροσωπευτικοί δείκτες της επιχειρηματικής απόδοσης συσχετίζουν τα λειτουργικά μεγέθη με το κόστος που απορροφούν και τα αντιπαραβάλλουν με τα οικονομικά αποτελέσματα. Η λεπτομερής παρακολούθηση και διερεύνηση του κόστους είναι απαραίτητη πληροφόρηση για την τεκμηριωμένη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η BUSINESS ELEMENTS εφαρμόζει μοντέλα υπολογισμού που βασίζονται στην ανάλυση του κόστους σε σχέση με τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Σας βοηθάμε να δώσετε αξιόπιστες απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις όπως:
απολογιστικό κόστος - Business Elements
management systems business elements

Management systems according to ISO standards

ISO 9001, 14001, 1801, 27001,---

Η BUSINESS ELEMENTS αξιοποιεί την γνώση και την εμπειρία της στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβάλλοντος και ασφάλειας της πληροφορίας. Παρέχουμε, με αυτόν τον τρόπο, στους πελάτες μας συγκριτικό πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση έργων ISO, καθώς τα συστήματα που σχεδιάζουμε:

Η BUSINESS ELEMENTS παρέχει στους πελάτες της το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης εγγράφων BE ISO, για την ηλεκτρονική τήρηση των εγγράφων και των αρχείων του Συστήματος.

Άλλες Υπηρεσίες

LEAN

Mια διεθνώς δοκιμασμένη προσέγγιση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης στις διεργασίες παραγωγής.