Δείγματα Δουλειάς

Ιστορικό Ενδεικτικών Έργων

 

MELLON TECHNOLOGIES
Ανασχεδιασμός αποθήκης με τη μεθοδολογία Lean
Δεκέμβριος 2016

Η εταιρεία MELLON TECHNOLOGIES λόγω της σημαντικής αύξησης ζήτησης των προϊόντων της αναζητούσε τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της αποθήκης και κατ’ επέκταση του κόστους λειτουργίας της.

Η ομάδα μηχανικών της Business Elements σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, υλοποίησε ένα έργο, αντικείμενο του οποίου αποτέλεσε η μελέτη ενός καλύτερου τρόπου λειτουργίας της αποθήκης, με τις αρχές της μεθοδολογίας lean warehousing καθώς και η υποστήριξη – καθοδήγηση στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προέκυψαν.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η πλήρης χωροταξική αναδιάταξη της αποθήκης, η σήμανση της, η κωδικοποίηση των ειδών, η χρήση νέου μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η εγκαθίδρυση νέων κανόνων λειτουργίας, η αναδιοργάνωση βασικών λειτουργιών της καθώς και ο καθορισμός δεικτών παρακολούθησης της λειτουργίας της.

SYNGENTA
Value Stream Mapping (VSM)
Δεκέμβριος 2014

Ως στόχος της δράσης  VSM στη SYNGENTA τέθηκε η αποτύπωση των διεργασιών της με την προσέγγιση VSM, ώστε:

 • Να δημιουργηθεί μια ενιαία εικόνα της ροής της αξίας για να προκύψουν πιθανά σημεία βελτίωσης (που υπάρχει «σπατάλη», εργασίες προστιθέμενης αξίας έναντι αυτών που δεν προσθέτουν αξία)
 • Να υπάρξει διάχυση της  λιτής φιλοσοφίας στο προσωπικό και συμμετοχή του στην αποτύπωση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας

 Η δράση υλοποιήθηκε σε δυο φάσεις:

Ανάλυση λειτουργίας και συλλογή δεδομένων

Στη φάση αυτή έγινε η αποτύπωση των δραστηριοτήτων κάθε τμήματος έτσι ώστε να καταγραφεί τι κάνει κάθε τμήμα και πως, σε υψηλό επίπεδο και να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που χρειάζονται για την συνολική αποτύπωση του VSM.

Αποτύπωση VSM current state και future state

Η φάση αυτή έγινε με τη μορφή workshop με διάρκεια μια εβδομάδα, όπου καταγράφηκε η τρέχουσα κατάσταση με την απεικόνιση VSM current state και συγκεντρώθηκαν, συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν ιδέες για βελτίωση, οι οποίες αποτυπώθηκαν τελικά στη μορφή VSM future state. Το workshop ολοκληρώθηκε με το πλάνο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων.

GEOBANKING
Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013
Νοέμβριος 2014

Με τη βοήθεια των ειδικευμένων συμβούλων της  Business Elements, σχεδιάστηκε και πιστοποιήθηκε, από αδειοδοτημένο φορέα, το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 της εταιρίας GEOBANKING. Το Σύστημα σχεδιάστηκε ακολουθώντας τις απαιτήσεις της τελευταίας έκδοσης του προτύπου, με σαφή εστίαση στην διασύνδεση του σχεδίου αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων με το Statement Of Applicability και την λήψη ρεαλιστικών και συστηματικών μέτρων για τον έλεγχο των πληροφοριών προκειμένου να θωρακιστούν οι διαδικασίες και τα συστήματα επικοινωνίας της εταιρείας.

ΜΙΝΕΡΒΑ
SMED Workshop (Άσκηση γρήγορων αλλαγών)
Σεπτέμβριος 2014

Ολοκληρώθηκε η εβδομάδα SMED σε μια γραμμή συσκευασίας μαργαρινών, από την ομάδα εργαζομένων της ΜΙΝΕΡΒΑ με την καθοδήγηση (coaching) των μηχανικών της Business Elements. Κατά τη διάρκεια του workshop προέκυψαν προτάσεις οι οποίες συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν,  με αποτέλεσμα να προκριθούν οι επικρατέστερες, οι οποίες αφορούσαν τεχνικές και οργανωτικές βελτιώσεις και τυποποίηση (standardization) ενεργειών. Ως αποτέλεσμα προέκυψε ότι άμεσος εφικτός στόχος είναι η μείωση του χρόνου αλλαγής κατά 15%.

EUROFILM
Διαχείριση έργου εγκατάστασης λογισμικού ιχνηλασιμότητας στις παραγωγικές δραστηριότητες
Οκτώβριος 2013

Η ομάδα μηχανικών της Business Elements αποτύπωσε τις ανάγκες της εταιρίας “EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.” για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των επιχειρησιακών πόρων,  αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση και πρότεινε την βέλτιστη, υπό τις παρούσες παραμέτρους, λύση.

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η ομαλή εγκατάσταση ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος, μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, καθώς επέφερε ουσιαστικά αλλαγή νοοτροπίας και αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας και αποτέλεσε μετάβαση σε έναν καινούριο τρόπο δουλειάς, όπου η τεχνολογία χρησιμοποιείται για την παραγωγή, διανομή και προσπέλαση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο και την αυτοματοποίηση βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών.

PAPPAS ELEVATORS & ESCALATORS
Εκπαιδευτικό σεμινάριο λιτής παραγωγής (lean manufacturing)
Σεπτέμβριος 2013

Η Business Elements πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο λιτής παραγωγής, προσαρμοσμένο στις παραγωγικές δραστηριότητες και ανάγκες της PAPPAS ELEVATORS & ESCALATORS, με αντικείμενο:

 • Γενικότερα στοιχεία σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης μιας παραγωγικής διαδικασίας όπου αναλύθηκαν τα γενικά στοιχεία οργάνωσης παραγωγής, η διαχείριση παραγωγής (κωδικοποίηση Α και Β υλών, ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων, μηχανογράφηση παραγωγής και σύνδεση με οικονομικά στοιχεία, κλπ) και η κοστολόγηση παραγωγής.

 • Την φιλοσοφία και τα εργαλεία της λιτής παραγωγής (lean manufacturing) όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά η μεθοδολογία της λιτής παραγωγής, τα εργαλεία και οι τεχνικές της, η παραγωγή σε ροή και ο σχεδιασμός και η εξισορρόπηση της γραμμής.

Το σεμινάριο συνδύασε εκπαίδευση, παραδείγματα εφαρμογής και ασκήσεις συμμετοχής, προκειμένου να γίνει περισσότερο αμφίδρομο και λιγότερο θεωρητικό.

SYNGENTA
SMED Workshop (Άσκηση γρήγορων αλλαγών)
Ιούλιος 2013

Η ειδικευμένη ομάδα SMED (γρήγορες αλλαγές εργασιών) της Business Elements, σε συνεργασία με την ομάδα της SYNGENTA, πραγματοποίησαν μια άσκηση (SMED workshop) με στόχο την βελτίωση της διαδικασίας αλλαγών μιας γραμμής παραγωγής. Η άσκηση διήρκεσε μια εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια του workshop προέκυψε μια σειρά προτάσεων βελτίωσης από τους ίδιους τους εργαζόμενους οι οποίες συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν,  με αποτέλεσμα να προκριθούν οι επικρατέστερες. Τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας είναι η μείωση του χρόνου αλλαγής κατά 38%.

ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ
Στοχευμένες δράσεις λιτής παραγωγής στις παραγωγικές διαδικασίες
Μάϊος 2013

Η παραγωγική διαδικασία της ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ εντάσσεται στις παραγωγικές μορφές όπου οι σταθερές διαδικασίες, η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και οι γρήγορες αλλαγές παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην παραγωγικότητα. Οι μηχανικοί της Business Elements με την συστηματική εφαρμογή των αρχών της λιτής παραγωγής, πέτυχαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Να αποκτήσουν τα τμήματα παραγωγής μια πρώτη επαφή με την φιλοσοφία καταπολέμησης των απωλειών στην παραγωγή και την συστηματική μείωση των ανενεργών χρόνων.

 • Την εμβάθυνση των διαδικασιών μέτρησης του κόστους, ώστε να υπάρχει κοινή προσέγγιση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τα τμήματα κοστολόγησης και παραγωγής.

 • Την εγκαθίδρυση δεικτών αποτύπωσης της παραγωγικής διαδικασίας, οι οποίοι με αντικειμενικά δεδομένα προσδιορίζουν τις πηγές απωλειών.

 • Την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των απωλειών, που θα λειτουργήσουν πιλοτικά για την συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας.

BIC ΒΙΟΛΕΞ
Μελέτη ανασχεδιασμού ενός τμήματος παραγωγής στην εργοστασιακή μονάδα της Λεπίδας
Φεβρουάριος 2013

Χρησιμοποιώντας τις αρχές και τα εργαλεία της λιτής παραγωγής (lean production), η BUSINESS ELEMENTS σχεδίασε την νέα διάταξη και τον νέο τρόπο λειτουργίας του τμήματος, με απώτερο σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση και εξισορρόπηση της χρήσης των πόρων (χώρος, άνθρωποι, μηχανές) και την βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας του τμήματος, με την ευκαιρία της επέκτασής του σε μεγαλύτερο χώρο.

Το τελικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού αποτυπώθηκε με:

 • Την νέα κάτοψη, που αποτυπώνει την χωροταξική αναδιάταξη του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και των θέσεων ενδιάμεσων και τελικών αποθεμάτων και υλικών, προκειμένου να εξυπηρετούνται με τον βέλτιστο τρόπο οι ροές της παραγωγικής διαδικασίας.

 • Έναν νέο τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των πόρων (σε συγκεκριμένο παραγωγικό στάδιο), ο οποίος είναι συμβατός, δηλαδή εξυπηρετεί και εξυπηρετείται, με την νέα προτεινόμενη διάταξη.

  DIAL CARE
  Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001
  Σεπτέμβριος 2012

  Με τη βοήθεια των ειδικευμένων συμβούλων της  Business Elements, σχεδιάστηκε και πιστοποιήθηκε, από αδειοδοτημένο φορέα, το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά ISO 27001. Το Σύστημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με του ακόλουθους άξονες:

  • Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την καλή λειτουργία της εταιρείας και να καταστρέψουν ή να υποκλέψουν τα σημαντικά δεδομένα

  • Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών στις πληροφορίες και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας

  • Λήψη ρεαλιστικών και συστηματικών μέτρων για τον έλεγχο των πληροφοριών προκειμένου να θωρακιστούν οι διαδικασίες και τα συστήματα επικοινωνίας της εταιρείας

  • Εγκαθίδρυση διαδικασίας αντιμετώπισης περιστατικών και καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τα εταιρικά στοιχεία, αλλά και τη συνολική λειτουργία της εταιρείας

  • Κατάρτιση σχεδίων για την αντιμετώπιση καταστροφών και τη συνέχιση της λειτουργίας

  BLUEPOINT Α.Ε. (Βιομηχανία Ένδυσης)
  Βελτίωση παραγωγικότητας ραφείου με την μέθοδο της Λιτής παραγωγής (Lean manufacturing)
  Μάιος 2012

  Η λιτή παραγωγή βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στις μονάδες ραφής ενδυμάτων και αποτελεί πλέον μια διεθνή βέλτιστη πρακτική. Η BUSINESS ELEMENTS σχεδίασε τις νέες γραμμές ραφής για τα εργοστάσια της BLUEPOINT στη Βουλγαρία και την Αίγυπτο πετυχαίνοντας  σταθερό ρυθμό εργασίας (takt) στη γραμμή, αλλά και καθιστώντας εφικτή τη δυναμική ισορροπία της όταν παρεμβαίνουν αστάθμητοι παράγοντες. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδιασμού είναι εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας (πάνω από 25%), μείωση του συνολικού χρόνου παραγωγής (lead time), μείωση των αποθεμάτων και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών.

  ΜΗΤΕΡΑ – ΥΓΕΙΑ (Νοσοκομειακές Μονάδες)
  Μελέτη Συνένωσης – Αναδιοργάνωσης των μικροβιολογικών εργαστηρίων με τη μεθοδολογία Lean
  Μάρτιος 2010

  Η ομάδα μηχανικών της Business Elements, σε συνεργασία με την Biomerieux, ανέλυσε την λειτουργία των δύο εργαστηρίων και με την χρήση της μεθοδολογίας Lean, σχεδίασε την συγχώνευση τους σε νέο χώρο και αναδιοργάνωσε τις διεργασίες  τους από μηδενική βάση. Συγκεκριμένα αναλύθηκε ένα αντιπροσωπευτικό διάστημα εργασίας, το οποίο προβλήθηκε με στατιστικές τεχνικές στη διάρκεια ενός έτους. Αποτέλεσμα του νέου σχεδιασμού ήταν ή μέγιστη αξιοποίηση των πόρων (εξοπλισμού και εργαζομένων) η ευκολία πρόσβασης στον εξοπλισμό, καθώς και η βελτιστοποίηση στους άξονες ποιότητας, κόστους και χρόνου.

  ALPHA COPY S.A. (Κινητή Τηλεφωνία - Αυτοματισμός Γραφείου)
  Αναδιοργάνωση Τεχνικής Υπηρεσίας με τη χρήση της μεθοδολογίας Lean
  Σεπτέμβριος 2009

  Το έργο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean σε υπηρεσίες. Η ομάδα μηχανικών της Business Elements ανασχεδίασε από μηδενική βάση την Τεχνική Υπηρεσία, τις λειτουργίες της και την νέα κάτοψη με τις θέσεις εργασίας και τις λεπτομερείς οδηγίες εργασίας, εφαρμόζοντας τις αρχές της μεθοδολογίας Lean σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή του νέου καινοτόμου σχεδιασμού μείωσε δραματικά τα λειτουργικά κόστη και με μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, έκανε εφικτό τον έλεγχο παραγωγικότητας και το επίπεδο εξυπηρέτησης, που είχε οριστεί αρχικά ως στόχος από την εταιρία.

  ΕΛΣΑΠ Α.Ε.
  Υλοποίηση και εφαρμογή μελέτης Lean στην παραγωγή του πυρηνελαιουργείου
  Μάιος 2009

  Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας του πυρηνελαιουργείου και της ραφιναρίας, με χρήση της μεθοδολογίας Lean, οδήγησε στον ανασχεδιασμό της λειτουργίας του εργοστασίου και στην δημιουργία νέου δυναμικού προγραμματισμού των εντολών παραγωγής. Η νέα λειτουργία έχει μειωμένα λειτουργικά κόστη έως και 35% και παρά την έντονη εποχικότητα της πρώτης ύλης, η εταιρία πλέον δεν κινείται βάση αποθεμάτων, αλλά βάση της σταθμισμένης έλξης από την ζήτηση των πελατών. Η εγκαθίδρυση βασικών δεικτών απόδοσης, βοήθησε στο να διατηρηθούν τα αποτελέσματα, τουλάχιστον στο επίπεδο του αρχικού σχεδιασμού και σε ορισμένες περιπτώσεις σε βελτιωμένο.

  ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ (Κυτιοποιία - Λιθογραφία)
  Υλοποίηση μελέτης Lean για την μεταφορά του εργοστασίου
  Ιούνιος 2007

  Εφαρμογή της τεχνολογίας Lean στην παραγωγική διαδικασία, με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό της νέας κάτοψης, εν όψει της προγραμματιζόμενης μεταφοράς του εργοστασίου της εταιρίας και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου επ’ ευκαιρία ακριβώς της παραπάνω μεταφοράς. Πέρα από τη δημιουργία τεκμηριωμένων εναλλακτικών λειτουργικών κατόψεων, ως αποτέλεσμα της μελέτης προέκυψε ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο συσχετίζει το προφίλ των παραχθέντων προϊόντων με την απαίτηση σε Α’ ύλες και πόρους. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται, σε δεύτερη φάση, για τον σχεδιασμό συστήματος προϋπολογισμού κόστους και την κατάρτιση του λειτουργικού σχεδίου (operation plan) του 2008.

  ELTOP ΑΒΕΕ
  Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων υποστήριξης των διαδικασιών παραγωγής, συσκευασίας, φόρτωσης και διανομής
  Φεβρουάριος 2006

  Η ELTOP αποτελεί ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα εξέλιξης μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης εταιρίας σε μια αγορά με πάρα πολλά προϊόντα και συνδυασμούς αυτών, καθώς και ανταγωνισμό με μεγάλη διασπορά. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις η ELTOP, με τη διαρκή βοήθεια και την υποστήριξη της Business Elements, προχώρησε στην εφαρμογή συστημάτων βελτιστοποίησης κοπής, την οργάνωση της αποθήκευσης των ημιέτοιμων, τον αυτοματισμό της συσκευασίας, της φόρτωσης και της διανομής. Τα παραπάνω υποσυστήματα χτίστηκαν γύρω από έναν στιβαρό, θεμελιώδη πυρήνα της βάσης δεδομένων των προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους και συνδέονται με τον μηχανογραφικό κορμό του ERP συστήματος, δημιουργώντας ένα ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον ευέλικτο σε αναπροσαρμογές και προσθήκες.

  ALPHA COPY S.A. (Κινητή Τηλεφωνία – Αυτοματισμός Γραφείου)
  Σχεδιασμός ενιαίου συστήματος διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2000 και ISO 14001
  Σεπτέμβριος 2003

  Η εφαρμογή της ποιότητας τόσο στις εμπορικές δραστηριότητες όσο και στην παροχή υπηρεσιών επισκευής (service) της Alpha Copy, σχεδιάστηκε με γνώμονα τα διεθνή υψηλά κριτήρια (standards) της ΝΟΚΙΑ, προσανατολισμένα στη διαρκή βελτίωση των μετρήσιμων δεικτών που αποτυπώνουν την εταιρική απόδοση. Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος, εγγυάται την απόλυτα ασφαλή διάθεση, ανακύκλωση και απόσυρση όλων των εξαρτημάτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα μεθοδευμένου διαχωρισμού τους. Η ενοποίηση των δυο συστημάτων διευκολύνει την εφαρμογή των αρχών τους, τον έλεγχο λειτουργίας τους και την ομόρροπη εξέλιξη και βελτίωσή τους.

  ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ ΑΕ (Παραγωγή επίπλων ”Δια χειρός Βαράγκη”)
  Σχεδιασμός και υλοποίηση ενιαίου συστήματος διαχείρισης παραγωγής με σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικού software υποστήριξης
  Ιούνιος 2002

  Η διαχείριση της παραγωγής σε μονάδες που συνδυάζουν παραγωγικές ροές τύπου «Τ», δηλαδή απαιτούν κατασκευή (fabrication) και συναρμολόγηση (assembly), παρουσιάζει σημαντικές εγγενείς δυσκολίες που άπτονται στις διαφορετικές ταχύτητες, τα διαφορετικά αποθέματα και τον διαφορετικό τρόπο προγραμματισμού των δυο παραγωγικών μορφών. Καθώς τα υποσυστήματα παραγωγής των ERP συστημάτων δεν είναι επαρκή για τη μοντελοποίηση τέτοιων παραγωγικών δραστηριοτήτων, η ομάδα της Business Elements σχεδίασε και υλοποίησε ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης, προγραμματισμού και αποθήκευσης το οποίο ενσωματώνει τις διακριτές μεθόδους διαχείρισης, καθώς και τη μεταξύ τους συνεργασία. Παράλληλα, όρισε μια σειρά από κανόνες που πρέπει να διέπουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την αρμονική διεπαφή τους.