Νέα - Ανακοινώσεις - Ιδέες

Λιτή αξιολόγηση (lean assessment)
21.01.2016

Πρώτο και βασικό στάδιο της λιτής μετατροπής αποτελεί η λιτή αξιολόγηση (lean assessment), έτσι ώστε: 

 • Να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και να επισημανθούν τα σημεία με αναγνωρισμένα προβλήματα.
 • Να επιλεγούν τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την «λιτή μετατροπή» και να ιεραρχηθούν οι αντίστοιχες δράσεις.

Μετά την αξιολόγηση πραγματοποιείται, από την ομάδα της BUSINESS ELEMENTS προς τη Διοίκηση της εταιρίας και τους εμπλεκόμενους, μια παρουσίαση των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων, όπου παρουσιάζονται:

 • Μια ακτινογραφία της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας
 • Τα σημεία που υπάρχει σπατάλη
 • Τα περιθώρια βελτίωσης μέσα από την εφαρμογή της λιτής φιλοσοφίας
 • Η ανάλυση των προτεινόμενων δράσεων

Η μεθοδολογία Lean για την αναδιοργάνωση υπηρεσιών δημοσίου τομέα (Lean in Public Sector)
05.12.2015

Παγκοσμίως οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες (παιδείας, υγείας, μεταφοράς, κα) στους πολίτες τους. Γνωρίζουν ότι ανυπόμονοι δυνητικοί ψηφοφόροι τους προσδοκούν να δουν γρήγορες αλλαγές και άμεσα αποτελέσματα. Στις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα, καθώς οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είναι προφανώς υποδεέστερες σε ποιοτικό επίπεδο από αυτές του ιδιωτικού, η ανάγκη για εξισορρόπηση της σχέσης πολίτη – κράτους είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται λιτές (lean) τεχνικές για την αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα. Η ελκυστικά απλή κεντρική ιδέα της λιτής σκέψης, που χρησιμοποιείται πλέον σε μεγάλη κλίμακα για την αναδιοργάνωση διεργασιών παραγωγής, είναι η αναγνώριση των ενεργειών προστιθέμενης αξίας και η οργάνωση ενός οργανισμού με τέτοιον τρόπο ώστε να υλοποιούνται διαδοχικά οι ενέργειες αυτές, με την ελάχιστη δυνατή σπατάλη.

Η εφαρμογή των παραδοσιακών αρχών της λιτής σκέψης (lean thinking) για την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα ξεκινά από μια πολύ περισσότερο πελατοκεντρική, από ότι είναι τώρα, θεώρηση των υπηρεσιών του κράτους. Η διαφορά με τα συστήματα παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρίες, έγκειται στο ότι οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα πρέπει αφενός να σχεδιάζονται με επίκεντρο τους πολίτες ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχημένη παροχή τους στους πελάτες – πολίτες, αφετέρου δε, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένοι πολιτειακοί στόχοι.

Η μεθοδολογία λιτής ροής (lean flow) μπορεί να δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και μεγάλη εξοικονόμηση πόρων με την μείωση της επανάληψης και την εξομάλυνση των διεργασιών, έτσι ώστε ο πολίτης να λαμβάνει ακριβώς αυτό που θέλει όταν το θέλει, χωρίς σπατάλη του χρόνου του, μέσα από καλά σχεδιασμένες διεργασίες οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται με την ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών.

Η Business Elements έχει εφαρμόσει την μεθοδολογία Lean Flow τόσο σε μονάδες παραγωγής όσο και σε συστήματα παροχής υπηρεσιών με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της στο δημόσιο τομέα.

Εφαρμογή της μεθοδολογίας Six Sigma για τη βελτίωση των υπηρεσιών τεχνικού τμήματος.
09.06.2015

Η Business Elements εφαρμόζει τη μεθοδολογία Six Sigma για την βελτίωση των υπηρεσιών τεχνικού τμήματος (service) εταιρίας επισκευών ηλεκτρονικών συσκευών. Η ανάλυση της διακύμανσης των χαρακτηριστικών της διεργασίας του service ανιχνεύει συστηματικές διασυνδέσεις των μεταβλητών με την απόκλιση, αλλά ενίοτε και απρόσμενη διασπορά των τιμών. Το σενάριο ανακατανομής των βλαβών ανά κατηγορία βλάβης και μοντέλο συσκευής στους τεχνικούς, δίνει μέση βελτίωση της τάξης του 28%. Η αναδιοργάνωση του Τεχνικού Τμήματος στοχεύει σε:

 • Βελτίωση της χρονικής απόκρισης του service και κατ’ επέκταση του κόστους λειτουργίας του
 • Δυνατότητα σωστής υπόσχεσης στον πελάτη σχετικά με τον χρόνο επισκευής

Η μελέτη κινείται στους ακόλουθους άξονες:

 • Αναδιοργάνωση λειτουργικής δομής και διαδικασιών service
 • Αναδιοργάνωση διάταξης (layout) χώρου service και τεχνικών βάσει του βελτιωμένου διαγράμματος ροής
 • Ανακατανομή των βλαβών ανά κατηγορία και μοντέλο για τη βέλτιστη απόδοση
 • Αναδιοργάνωση εκπαίδευσης Τεχνικών

Λειτουργική κάτοψη βασισμένη σε ροές.
04.09.2014

Η ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας βάσει της ροής των προϊόντων μέσα από τις φάσεις παραγωγής (processes) και η δημιουργία του αντίστοιχου συνολικού λογικού διαγράμματος ροής Pert (product synchronization) με υπέρθεση των ροών, αποκαλύπτουν το φάσμα διακινήσεων των Α’ Υλών, των ημιέτοιμων και τελικών προϊόντων. Οι διασταυρώσεις, οι μεγάλες αποστάσεις και η πυκνότητα της απεικόνισης δηλώνουν την πολυπλοκότητα και τη δυσχέρεια της τρέχουσας θέσης των φάσεων παραγωγής και αναδεικνύουν τα περιθώρια βελτίωσής της. Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργική κάτοψη που διαμορφώνεται, παρέχει την άμεση δυνατότητα εφαρμογής βελτιώσεων, μέσω μετακίνησης φάσεων παραγωγής και με τη δημιουργία κόμβων συγκέντρωσης, δηλαδή σημείων τα οποία λειτουργούν στην πράξη ως ρυθμιστές της ροής. Η λειτουργική κάτοψη ολοκληρώνεται με την τροφοδοσία του μοντέλου με τα μεσοσταθμικά μεγέθη που απεικονίζουν τη φόρτιση κάθε ροής και τον σχεδιασμό των σταθμών εργασίας, σύμφωνα με την επεξεργασία των αριθμητικών αποτελεσμάτων του υπολογισμού γραμμής παραγωγής (mixed model line design calculation). Στη συνέχεια υπολογίζονται αντίστοιχα και οι ενδιάμεσοι των σταθμών εργασίας χώροι διακίνησης προϊόντων (In-Process Kanbans, IPKs) με βάση τους επιμέρους, ανά φάση παραγωγής, χρόνους διέλευσης (cycle time) του καθενός προϊόντος, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η τυχόν ανισορροπία (imbalance) μεταξύ διαδοχικών σταθμών εργασίας, από τους οποίους περνούν προϊόντα με διαφορετικό χρόνο διέλευσης. Το Λογικό Διάγραμμα Ροής (Pert) που προκύπτει είναι το, σε λογικό επίπεδο, αντίστοιχο και άμεσα συγκρίσιμο (counterpart) με τη βελτιστοποιημένη, στη λογική της τεχνολογικής πλατφόρμας Business Elements Lean Flow, κάτοψη των χώρων παραγωγής του Εργοστασίου (Plant Lay-Out).