Αναφορές

Η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) βασίζεται στη συλλογή, μετατροπή, επεξεργασία και διακίνηση μεγάλου όγκου εταιρικής πληροφορίας, που προέρχεται και απευθύνεται σε όλες τις διοικητικές, υποστηρικτικές και λειτουργικές μονάδες της. Τεχνικά, η πληροφορία αποθηκεύεται σε πλήθος πινάκων συνδεδεμένων μεταξύ τους με δομή και σχέσεις που επιβάλλουν την τήρηση λογικών κανόνων και συνθέτουν τη βάση δεδομένων (database). Η πληροφορία μετατρέπεται σε πληροφόρηση, μέσα από ένα πλήθος αναφορών (reporting), το οποίο καλείται να παρουσιάσει συγκεντρωτικά ή αναλυτικά δεδομένα με σαφή και κατανοητό τρόπο για τους τελικούς χρήστες.

Η εργασία δημιουργίας αναφορών απαιτεί γνώση της βάσης δεδομένων, ικανότητα στον χειρισμό των μηχανογραφικών εργαλείων με τα οποία γίνεται ο σχεδιασμός τους αλλά και μια συνολικότερη εικόνα της επιχειρηματικής λογικής και των δραστηριοτήτων. Η Business Elements, αξιοποιώντας την εμπειρία της στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και παράλληλα σε μεγάλα πληροφοριακά συστήματα, αναλαμβάνει και υλοποιεί εξειδικευμένες αναφορές με υψηλό βαθμό δυσκολίας, με στόχο τη βέλτιστη επιχειρηματική πληροφόρηση αξιοποιώντας το ERP σύστημα.

Οι αναφορές σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τα καταλληλότερα εργαλεία ανά περίπτωση και μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα τόσο από διάφορα υποσυστήματα (πωλήσεις, παραγωγή, αποθήκη κ.ά.) όσο και από περισσότερα του ενός πληροφοριακά συστήματα. Όπου απαιτείται, χρησιμοποιείται τεχνολογία που παρέχει δυνατότητα άμεσης μετάβασης από συγκεντρωτικά μεγέθη στα πρωτογενή δεδομένα από τα οποία έχουν προκύψει (drill down).

Αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και χτίζοντας επικοινωνίες μεταξύ τους, η Business Elements δημιουργεί πολυδιάστατες αναφορές, δηλαδή αναφορές στις οποίες ο τελικός χρήστης μπορεί με εύκολο τρόπο να εναλλάσσει τη μορφή απεικόνισης των δεδομένων, ομαδοποιώντας τα συνδυαστικά βάσει επιλεγμένων επιχειρηματικών διαστάσεων.