Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, σε εταιρίες βιομηχανικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Η μεθοδολογία της Business Elements δανείζεται ιδέες από BPR και ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τη βέλτιστη διαχείριση της ποιότητας. Παρέχει με αυτόν τον τρόπο στους πελάτες της συγκριτικό πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση έργων ISO, μέσα από λιγότερη γραφειοκρατία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σε βάθος προσέγγιση των διεργασιών, όπως ορίζει το νέο πρότυπο, ηλεκτρονικά αρχεία και δείκτες σχετικά με τις διεργασίες και ευκαιρίες βελτίωσης επιχειρηματικών λειτουργιών στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Προσέγγιση Εφαρμογής Της Ποιότητας Στην Παραγωγή

Κύριος σκοπός ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στη βιομηχανική παραγωγή είναι η εξασφάλιση ενός αποδοτικού και οικονομικού τρόπου διαρκούς ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων προς τον πελάτη προϊόντων σε τελικό ή/και ενδιάμεσα στάδια. Η εφαρμογή του συστήματος αφορά τόσο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη όσο και στη συμμόρφωση του οργανισμού με τις ισχύουσες νομοθετικές ή άλλες διατάξεις. Ο όρος «ποιοτικό προϊόν» χαρακτηρίζει το προϊόν που συμβαδίζει τόσο με τις προδιαγραφές που τίθενται από μέρους του πελάτη όσο και με τις εσωτερικές προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχων του οργανισμού. Η ικανότητα του οργανισμού να παράγει με σταθερότητα και συνέπεια, συνιστά το επίκεντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τεκμηριώνει τις μεθόδους λειτουργίας και διαχείρισης του οργανισμού.

Η πιστή εφαρμογή των απαιτήσεων ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας επιβεβαιώνει:

 • την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων παραγωγής προϊόντων επιπέδου χαμηλότερου του προδιαγεγραμμένου
 • την ανίχνευση των προβλημάτων που αφορούν στην ποιότητα σε ενδιάμεσα στάδια
 • την εφαρμογή προληπτικών ενεργειών για την αποτροπή μελλοντικών προβλημάτων
 • την ικανότητα ανάκλησης μη συμμορφούμενων προϊόντων
 • την υψηλή παραγωγικότητα
 • την ικανοποίηση των πελατών
 • την ικανοποίηση των εργαζομένων
 • τη βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην εθνική και διεθνή αγορά

Προσέγγιση Εφαρμογής Της Ποιότητας Στις Υπηρεσίες

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η προσέγγιση της Διαχείρισης Ποιότητας, σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εκτείνεται σε δύο βασικούς τομείς, με σαφή μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Εσωτερικά, αφορά στην εσωτερική ροή των εργασιών (workflow), δηλαδή την εισροή, τη διάχυση και ασφάλεια της πληροφορίας, τα στάδια και τους χρόνους επεξεργασίας της, τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και ανθρώπων, μέχρι την έγκριση και έκδοση του τελικού αποτελέσματος. Εξωτερικά, αφορά τόσο στην τήρηση των έξι βασικών κριτηρίων ορθής αντίληψης της ποιότητας από τον πελάτη όσο και στις εγγυήσεις της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που συντείνουν στη δημιουργία τέτοιας εικόνας του οργανισμού στο περιβάλλον δραστηριοτήτων του, ώστε:

 • Οι συναλλασσόμενοι με τον οργανισμό να αισθάνονται την ασφάλεια και την πεποίθηση της ισόνομης και άρτιας εξυπηρέτησης (Επαγγελματισμός και δεξιότητες, Ικανότητες και συμπεριφορά, Προσβασιμότητα και ευελιξία, Επιδιόρθωση), με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η επαφή με την εταιρία.
 • Οι συναλλασσόμενοι με τον οργανισμό να αισθάνονται ότι ο οργανισμός διαθέτει την απαιτούμενη υπόσταση να καλύψει τις νέες απαιτήσεις (Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη), με αποτέλεσμα να παραμένει πιστός και να δημιουργεί σταθερή σχέση (αύξηση κύκλου εργασιών).
 • Οι συναλλασσόμενοι με τον οργανισμό να αισθάνονται ότι ο οργανισμός διαθέτει το κατάλληλο προφίλ και τις υψηλές προδιαγραφές και αξίες (Φήμη), τις οποίες μοιράζεται με τους γύρω του και προσελκύει νέες επαφές (αύξηση πελατολογίου).
 • Ο οργανισμός να αποδεικνύει την ικανότητά του και το επίπεδο υπηρεσιών του με πιστοποιητικά (Quality Certification ISO 9001:2000).

Συντήρηση, Συνεχής βελτίωση

Η Business Elements δίνει, επίσης τη δυνατότητα στους πελάτες της, να της αναθέσουν το ρόλο του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας και μετά την πιστοποίηση (outsourcing), εξασφαλίζοντας τη συντήρηση, τη συνεχή βελτίωση και αξιοποίησή του και την αρτιότητά του στους μελλοντικούς ελέγχους.