Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης / Υγείας & ασφάλειας στην εργασία

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, υγείας & ασφάλειας της εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 14001 και ΕΛΟΤ 1801 / EMAS. Η μεθοδολογική προσέγγιση της Business Elements είναι κοινή καθώς και τα δυο συστήματα απαιτούν την καταγραφή των θεμάτων που άπτονται στο αντικείμενό τους (φυσικό περιβάλλον / ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας), την αξιολόγησή τους βάσει της πιθανότητας να συμβούν και της σοβαρότητάς τους και τον προγραμματισμό ενεργειών που θα βελτιώσουν τη σχέση του οργανισμού με τους παραπάνω τομείς.

Ανασκόπηση

Ανασκόπηση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, με επιθεώρηση των χώρων και μεθόδων παραγωγής, συνεντεύξεις με το προσωπικό και εξέταση διαδικασιών και εγγράφων. Καταγραφή ευρημάτων και προτάσεων σε σχετική Έκθεση Ανασκόπησης, η οποία υποβάλλεται και συζητείται με τη διοίκηση της εταιρίας.

Σχεδιασμός

Με βάση τα αποτελέσματα της ανασκόπησης γίνεται ο σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 14001 και 18001 και EMAS, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη οργάνωση. Ο σχεδιασμός αποτυπώνεται στο Εγχειρίδιο Κορυφής του Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο περιγράφει τη δομή και τις διαδικασίες και αποτελεί οδηγό για την ανάπτυξη του συστήματος.

Εφαρμογή

Η εφαρμογή του συστήματος γίνεται, ουσιαστικά, παράλληλα με την ανάπτυξή του. Οι διαδικασίες που εγκρίνονται τίθενται άμεσα σε εφαρμογή και συμπληρώνονται τα έντυπα που τις συνοδεύουν, δημιουργώντας έτσι τα απαραίτητα αρχεία, που επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του συστήματος. Η παρακολούθηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών που εφαρμόζονται γίνεται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας με έλεγχο των αρχείων και συνεντεύξεις με τους χρήστες.

Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και αφήνοντας το σύστημα να λειτουργήσει για ικανό χρονικό διάστημα, η ομάδα εργασίας διενεργεί μια δοκιμαστική επιθεώρηση, ώστε να αξιολογηθεί η εφαρμογή του συστήματος στην πράξη και να καθοριστεί η ημερομηνία για την πιστοποίηση.

Συντήρηση, Συνεχής βελτίωση

Η Business Elements δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους πελάτες της να της αναθέσουν το ρόλο του Υπεύθυνου Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας και μετά την πιστοποίηση (outsourcing), εξασφαλίζοντας τη συντήρηση, τη συνεχή βελτίωση και αξιοποίησή του και την αρτιότητά του στους μελλοντικούς ελέγχους.