Στοιχεία Κόστους

Οι περισσότερο αντιπροσωπευτικοί δείκτες της επιχειρηματικής απόδοσης συσχετίζουν τα λειτουργικά μεγέθη με το κόστος που απορροφούν και τα αντιπαραβάλλουν με τα οικονομικά αποτελέσματα. Καθώς η λεπτομερής παρακολούθηση και διερεύνηση του κόστους είναι απαραίτητη πληροφόρηση για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, ερωτήσεις όπως «πόσο πρόκειται να κοστίσει ένα προϊόν ή ένα έργο», «πόσο κόστισε και πόσο θα κόστιζε υπό διαφορετικές προϋποθέσεις παραγωγής ή εκτέλεσής του αντίστοιχα», απασχολούν διαρκώς τα διοικητικά στελέχη, ακόμη και μετά την εγκατάσταση ERP συστημάτων χωρίς να μπορούν να δοθούν αξιόπιστες απαντήσεις.

Βάση για την ορθή αποτύπωση του κόστους αποτελεί η αποτύπωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όχι με τα παραδοσιακά διαμερισματικά κριτήρια των ERP συστημάτων, αλλά με κριτήρια τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη ροή ενός προϊόντος και κατά συνέπεια το συνδέουν με αναλώσεις πόρων και υλικών.

Απολογιστικό Κόστος

Το Απολογιστικό κόστος προϊόντος (Actual Cost) αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που απορροφήθηκε κάποια παρελθούσα συγκεκριμένη χρονική περίοδο για τη λειτουργία της εταιρίας και την υλοποίηση και διάθεση των παραχθέντων, ανά κέντρο κόστους / έργο / πελάτη και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κόστους και τον απολογιστικό υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους. Η Business Elements αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του κοστολογικού μοντέλου, της δομής των κέντρων κόστους και των επιμερισμών των εξόδων, με τη μορφή μελέτης, αλλά και την παραμετροποίηση του κοστολογικού υποσυστήματος στο ERP σύστημα, καθώς και την πιλοτική εκτέλεση σεναρίων.

Activity Based Costing

Το ABC αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των εταιρικών δραστηριοτήτων, καθώς αποτυπώνει το κόστος σε κάθε σημείο όπου αυτό απορροφάται, μέσω μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που το επηρεάζουν (cost drivers). Ο υπολογισμός του κόστους γίνεται μέσω του μετασχηματισμού των κινήσεων κόστους (Γενική Λογιστική) και τον εμπλουτισμό τους με πρόσθετη πληροφορία που αφορά την προέλευση, κατάληξη, σκοπό ή χειρισμό του κόστους. Το αποτέλεσμα είναι η απεικόνιση των αποτελεσμάτων κατανομής του κόστους σε οποιονδήποτε συνδυασμό προκύπτει από τις διαστάσεις: Γενική Λογιστική, Κέντρο Κόστους, Προϊόν, Πελάτης.

Η Business Elements διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό, το BE Costing & Profitability System, το οποίο συνδέεται με οποιοδήποτε υποσύστημα γενικής λογιστικής και επιτρέπει την ανάπτυξη των κέντρων κόστους σε δενδροειδή μορφή και τη δημιουργία επιμερισμών ανά μήνα, με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων των κοστολογικών παραμέτρων. Το λογισμικό πραγματοποιεί, για επιλεγμένη χρονική περίοδο, μια σειρά διαδοχικών επιμερισμών με τους οποίους το κόστος μεταφέρεται από διάσταση σε διάσταση και παρουσιάζει τα αποτελέσματα με χρήση ενός πολυδιάστατου μοντέλου, ώστε η ανάλυση να μπορεί να φτάσει σε τέτοιο βάθος που να εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το λογισμικό BE Timesheet ή άλλη timesheet εφαρμογή για τη δημιουργία επιμερισμών βάσει απασχόλησης ανά έργο, στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Πρότυπο Κόστος

Το Πρότυπο κόστος (Standard Cost) αποτυπώνει το κόστος που θεωρητικά απορροφάται από μια μονάδα και υπολογίζεται μέσα από ένα δυναμικό λειτουργικό μοντέλο συσχετισμού του μείγματος προϊόντος (Product Mix & Volume) και των απαιτούμενων πόρων. Αναλύεται σε άμεσο (direct material, direct labour), σταθερό (fixed) και μεταβλητό (variable) κόστος. Χρησιμοποιείται για την κατάρτιση ετήσιου λειτουργικού σχεδίου (annual operation plan) και τον προϋπολογισμό του περιθωρίου κέρδους. Συχνά ακολουθείται από ένα σύστημα παρακολούθησης αποκλίσεων πραγματικού – πρότυπου κόστους. Για τον υπολογισμό του πρότυπου κόστους, η Business Elements χρησιμοποιεί ως υποδομή, την ανάλυση των πόρων και των προϊόντων της μελέτης Lean Flow, με το παραγωγικό προφίλ κάθε προϊόντος να διαμορφώνει ουσιαστικά το κόστος παραγωγής του, καθώς οι παράμετροι παραγωγής συνδέονται άμεσα με την απαίτηση σε Α’ ύλες και πόρους (χρόνους μηχανών και εργαζομένων).

Προϋπολογιστικό κόστος

Το Προϋπολογιστικό κόστος αφορά στον προσεγγιστικό προϋπολογισμό του κόστους ενός προϊόντος, βάσει συντελεστών που προκύπτουν ιστορικά από τη λειτουργία της εταιρίας, με συγκεκριμένες παραδοχές. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της τιμής πώλησης ενός προϊόντος ή τη σύνταξη προσφοράς.