Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Ο όρος «συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας» (Business Intelligence) αναφέρεται στη χρησιμοποίηση μεθόδων οι οποίες αναλύουν μεγάλο όγκο δεδομένων και είτε προτείνουν είτε βοηθούν στην επιχειρηματική απόφαση, μετατρέπουν, δηλαδή, την επιχειρησιακή πληροφόρηση σε μορφές που μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Πρόκειται για στατιστικούς κανόνες ή/και αναλυτικές μεθόδους που βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι τεχνικές αυτές στηρίζονται σε εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας (Data mining, On Line Analytical Processing tools κ.ά.), τα οποία επιτρέπουν τη διαχείριση δεδομένων μέσα από πολυδιάστατα μοντέλα επεξεργασίας τους.

Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που συγκεντρώνεται στα πληροφοριακά συστήματα κρύβει μέσα του γνώση η οποία είναι ανεξερεύνητη. Συσχετίσεις μεταξύ δεδομένων, αλληλουχίες γεγονότων, προβλέψεις για στόχους και πολλά άλλα, δεν είναι εμφανή, καθώς τα δεδομένα είναι οργανωμένα εξαρχής σε δομές οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Εξειδικευμένα εργαλεία χρησιμοποιούνται ως δομικοί λίθοι για την εφαρμογή μεθόδων επιχειρηματικής ευφυΐας.

Εφαρμόζουμε την τεχνολογία OLAP, ώστε αξιοποιώντας ένα σύνολο από αναλυτικές μεθόδους, συνήθως για συγκεκριμένη περιοχή επιχειρηματικότητας (Οικονομικά/Τραπεζικά, Λιανικές Πωλήσεις, Marketing κ.ά.), να παρέχεται γρήγορη ανάλυση σε κοινώς μοιραζόμενα πολυδιάστατα δεδομένα. Με την τεχνολογία Data Mining χρησιμοποιούμε μια σειρά από στατιστικές μεθόδους ή μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να προσδιορίσουμε πιθανά αρχέτυπα (patterns) και συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων. Μερικές από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους είναι οι Κανόνες Συσχετισμού (Association Rules), Ανάλυση Αλληλουχίας (Sequence Analysis), Ταξινόμηση (Classification), Ομαδοποίηση (Clustering) και Πρόβλεψη (Forecasting).