Τι κάνουμε
… και πώς

Χρησιμοποιούμε γνωστές, δοκιμασμένες αλλά και πρωτοποριακές μεθοδολογίες για την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Θεωρούμε συγκριτικό μας πλεονέκτημα το γεγονός ότι έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόσει λύσεις σε πολλαπλά επιχειρηματικά αντικείμενα. Έχουμε την ωριμότητα και τη γνώση να επιλέξουμε τα σωστά εργαλεία και να τα προσαρμόσουμε κατάλληλα για να πετύχουν οι πελάτες μας τους ακόλουθους στόχους:

αύξηση παραγωγικότητας

Εφαρμόζουμε τα εργαλεία της λιτής μεθοδολογίας (lean): flow, Value Stream Map (VSM), SMED, kaizen, TPM, 5s. Δημιουργούμε μοντέλα συσχετισμού πόρων και απόδοσης συστημάτων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών (mixed model calculation). Υπολογίζουμε την δυναμικότητα και τα περιθώρια βελτίωσης (Overall Equipment Effectiveness, OEE).

αναβάθμιση λειτουργιών υποστήριξης

Για την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών (Business Process Reengineering, BPR) αναλύουμε και προτείνουμε παραδοσιακές ή καινοτόμες λύσεις. Υλοποιούμε έργα μηχανογράφησης, όπως συστήματα Enterprise Resource Planning (ERP), ή εξειδικευμένες μηχανογραφικές εφαρμογές (custom software, reporting).

επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων

Χρησιμοποιούμε την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων του lean six sigma (Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC). Αξιοποιούμε κατά περίπτωση διεθνείς μεθοδολογίες problem solving.

ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Σχεδιάζουμε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Υγείας και Ασφάλειας (ISO 1801), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS), Ασφάλειας της Πληροφορίας (ISO 27001). Χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία six sigma (6σ) για να πετύχουμε συγκεκριμένους ποιοτικούς στόχους.

στρατηγική – επιχειρηματικές επιλογές

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας, προκειμένου να προβλέψουμε τις επιδράσεις των στρατηγικών επιλογών τους και να εντάξουμε τις ιδέες τους στο ευρύτερο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Υλοποιούμε σενάρια ανάπτυξης και σχεδιάζουμε συστήματα βασισμένα σε μετρήσιμα δεδομένα (Costing, Business Intelligence).

σχεδιασμός νέων συστημάτων

Αξιοποιώντας τις αρχές και τα εργαλεία της λιτής μεθοδολογίας (lean) σχεδιάζουμε συστήματα παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, για να ικανοποιούν τις προδιαγεγραμμένες ανάγκες σε δυναμικότητα και να έχουν προοπτικές επέκτασης. Σχεδιάζουμε κατόψεις εργοστασίων και διαδικασίες λειτουργίας συστημάτων παροχής υπηρεσιών.

 

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τη μορφή Μελέτης & Σχεδιασμού, Καθοδήγησης Εφαρμογής και Εκπαίδευσης.